تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه دسامبر روز 6
سال -47: جنگ خونين و مهم آسياي صغير ميان دو مدعي نيرومند رهبري امپراتوري روم اتفاق افتاد .در اين جنگ ،ژول سزار ،سردار پيروز و رهبر ملت روم عليه" فارناس "كه قصد ايجاد نوعي ديكتاتوري در امپراتور روم قديم داشت ميجنگيد .گرچه جمعي از سپاهيان" پمپه "كه قبلاش از ژول سزار شكست خورده بودند در اين جنگ عليه سزار ميجنگيدند ،با اين همه فارناس مغلوب شد .به روز 6 سپتامبر 48 قبل از ميلاد مراجعه شود
سال 1499: "ونزوئلا "يكي از ممالك معتبر امروزي آمريكاي جنوبي به طور كامل توسط" آلونسو - دو - جدا "دريانورد و مكتشف معروف اسپانيايي كشف شد و چون اهالي دهكدهاي كه كاشف اسپانيايي به آن برخورد كرده بود خانههاي خود را روي آب ساخته بودند ،وي آنجا را" ونزوئلا" "ونيز كوچك "معني ميداد .ونزوئلا تا روز 26 اوت 1821 تحت سلطه اسپانيا بود .به روز 26 اوت 1821 مراجعه شود
سال 1648: كودتاي ارتش انگلستان عليه پارلمان آن كشور كه دوره اول جنگهاي داخلي را عليه شارل اول پيروز شده بودند ،اتفاق افتاد .نمايندگان پارلمان بعد از اسارت شارل اول روز 30 ژانويه 1647 ميلادي طرفدار او شده بودند ولي ارتش خواهان محاكمه و اعدام او بود .در كودتاي اين روز 140 وكيل طرفدار شارل اول اخراج شدند و بقيه ،راصي به محكوميت شاه دادن و او روز 9 فوريه 1649 ميلادي اعدام شد.
سال 1732: "وارن هاستينگز "سياستمدار بزرگ انگليسي در يكي از نجيبترين و معروفترين خانوادههاي انگلستان قدم به عرصه وجود گذاشت .زادگاه وي شهر چرچيل ،در حوالي" اوكسفورد "بود .در جواني در پي كسب نام و شهرت افتاد و در اين راه چندان موفق شد كه كمتر كسي به آن درجه از توفيق رسيده است .وي به سال 1818 بعد از 86 سال زندگي بدرود حيات گفت .به روز 22 اوت 1818 مراجعه شود
سال 1741: سلطنت" اليزابت "ملكه نامدار روسيه در قرن هجدهم ميلادي به كمك افسران و فرماندهان ارتش روسيه كه هنوز به پطر كبير وفادار بودند آغاز شد زيرا ،اليزابت دختر پطر كبير و" كاترين اول "بود .اليزابت روز 17 نوامبر 1709 ميلادي در مسكو قدم به عرصه وجود گذاشته بود .اين امپراتوريس نامدار ،روز 5 ژانويه 1762 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 5 ژانويه 1762 مراجعه شود
سال 1757: پيروزي درخشان" لوتن "در محلي به همين نام در جريان جنگهاي 7 ساله ميان اتريش و پروس و فرانسه و انگليس نصيب سپاهيان فردريك دوم پادشاه پروس شد و اين بار ،حريف پروسيها ،اتريشيها بودند .يك ماه قبل از پيروزي" لوتن "پروسيها با يك جنگ عالي موفق شده بود كه فرانسويها را در روسباخ شكست دهند .پيروزي" لوتن "را آخرين پيروزيهاي پروس بايد محسوب كرد.
سال 1878: "ويكتور امانوئل دوم "اولين پادشاه رسمي سراسر ايتالياي متحد ،پس از 58 سال زندگي و 29 سال سلطنت بر جزيره ساردني و سراسر ايتاليا ،بدرود حيات گفت .اين پادشاه كه در پرتو خدمات او اتحاد ايتاليا عملي شد ،روز 16 اوت 1820 ميلادي در" تورينو "متولد شده و روز 7 نوامبر 1849 ميلادي وفات يافته بود .بعد از او پسرش هومبرت اول به سلطنت رسيد .به روز 16 اوت 1820 مراجعه شود
سال 1916: "بخارست "پايتخت زيباي كشور روماني در جريان جنگهاي بينالملل اول توسط سپاهيان آلماني به فرماندهي ژنرال معروف" ماكنزن "تسخير شد .روماني كه تا روز 27 اوت همان سال بيطرف بود ،در اين روز به آلمان و اتريش اعلان جنگ داد و در نتيجه آلمانيها از روز اول سپتامبر 1916 به روماني حمله كردند و پس از چند شكست سخت در اين روز بخارست تصرف شد .به روز 21 نوامبر و 30 اكتبر 1916 مراجعه شود
سال 1941: حمله بزرگ نيروهاي ارتش سرخ شوروي در جنگ مسكو عليه نيروهاي آلمان نازي آغاز شد .حمله بزرگ روسها موقعي آغاز ميشد كه آلمانيها در حمله بزرگ قبلي خود كه از روز 15 نوامبر همان سال ادامه داشت و به نبرد تانكها معروف بود شكست خورده بودند .اين حمله به سبب افزوني نيروهاي روسي و در هم شكستن روحيه عمومي آلمانيها به شكست نازيها تمام شد .به روز 27 نوامبر 1941 مراجعه شود
سال 1958: اولين عمليات احداث يكي از مهمترين و طولانيترين تونلهاي دنيا در ايتاليا آغاز شد .اين تونل كه زير كوه) مون بلان (مرتفعترين كوههاي فرانسه قرار گرفته 6 كيلومتر طول دارد و دو كشور ايتاليا و فرانسه را از زير آن كوه به هم مربوط ميكند عمليات احداث اين تونل پس از 6 سال تلاش مداوم سرانجام روز 14 اوت 1962 ميلادي پايان يافت .به روز 14 اوت 1962 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده