تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه مارس روز 17
سال 410: غارت تاريخي و پر تلفات" رم "پايتخت سابق امپراتوري روم كه هنوز اهميت و اعتبار خود را در دنياي قرن پنجم ميلادي از دست نداده بود ،توسط افراد نيمه وحشي و غارتگر" ويزيگوت "اتفاق افتاد .اين غارت به فرمان" آلاريك "فرمانده ويزيگوتها صورت گرفت و در جريان آن علاوه بر يك سوم سكنه رم كه كشته شدند ،عده زيادي از زنان و دختران رومي نيز اسير" ويزيگوت"ها شدند.
سال 1753: "لابوردونه "سردار و دريانورد معروف فرانسوي ،پس از 54 سال زندگي بدرود حيات گفت ،نام اصلي او" برتراند فرانسوا - ماهه دولابوردونه "بود .اين سردار ،روز 4 مه سال 1699 در" سن مالو "متولد شده بود .در جريان مبارزات استعماري انگلستان و فرانسه در هندوستان وي خدماتي برجسته به سياست فرانسه كرد و بارها سپاهيان انگليسي را شكست داد .به روز 4 مه 1699 مراجعه شود
سال 1828: "هيپوليت - تن "فيلسوف بزرگ و مورخ و منقد معروف فرانسه در قرن نوزدهم ميلادي ،در" ووزير "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعد از اتمام تحصيلات خود در مدارس مختلف ،به تدريس و تعليم مشغول شد" .تاريخ ادبيات انگلستان "از بهترين نوشتههاي اوست .بعدها به عضويت آكادمي فرانسه مفتخر شد و روز 21 سپتامبر 1893 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 21 سپتامبر 1893 مراجعه شود
سال 1947: "سر فردريك هاپكينس "يكي از اطباي برجسته بريتانياي كبير بعد از 86 سال زندگي در" كمبريج "بدرود حيات گفت .سرفردريك هاپكينس به سال 1861 ميلادي در لندن متولد شده بود .بعد از اتمام تحصيلات ،در رشته زيستشناسي به تحقيقات علمي دامنهداري كه تا آخر عمرش ادامه داشت دست زد وي يكي از كاشفين" ويتامين "محسوب ميشود .به روز 3 مه 1861 مراجعه شود
سال 1957: مادام كوري" ايرن كوري "خانم دانشمند و شيميدان نامدار فرانسه در قرن بيستم ميلادي پس از 60 سال زندگي درود حيات گفت .ايرن كوري كه دختر معروف بود ،روز 12 سپتامبر 1897 ميلادي در پاريس متولد شده بود .وي نيز مانند شوهرش ژوليو كوري مدتها شاگرد مادام كوري و" پل لانژون "بود .تهيه اجسام راديوآكتيو مصنوعي ،در پرتو همت ايرن و ژوليو كوري بود.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده