تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژانویه روز 28
سال -69: سلطنت" فرهاد سوم "يكي از سلاطين معروف سلسله اشكانيان بعد از مرگ پدرش آغاز شد ،فرهاد سوم كه با عنوان" اشك يازدهم "به سلطنت رسيد ،فرزند اشك دهم بود و ،نام اصلي او" ساناتروك "بود .سلطنت" فرهاد سوم "با مبارزات ايران و روم به سرداري" پومپه "مواجه بود كه به تصرف ارمنستان بدست روميان منجر شد .بعد از فرهاد سوم پسرش" اشك دوازدهم مهرداد سوم "به سلطنت رسيد.
سال 1684: "ژرژ - فريدريخ - هاندل "يكي از بزرگترين آهنگسازان آلماني ،در فاميلي معروف و مذهبي از مردم شهر" هال "در ايالت" ساكس "قدم به عرصه وجود گذاشت .اين كمپوزيتور معروف كه بيشتر او را به نام آهنگساز مذهبي ميشناسند ،قطعات خود را براي ارگ كليساها و پيانو تنظيم كرده است .به روز 23 ژوييه 1759 ميلادي مراجعه شود
سال 1725: سلطنت" كاترين اول "امپراتوريس روسيه بعد از مرگ شوهر وي" پطر كبير "آغاز شد .از پطر كبير تنها يك نوه به نام" پطر دوم "باقيمانده بود ولي كاترين كه ابتدا يك زن رختشوي بود منتها همتي بلند داشت ،بعد از مرگ شوهرش با پرداخت 30 روبل رشوه به هريك از افراد گارد تزار ،امپراتوريس روسيه شد و تا روز 3 آوريل 1727 ميلادي سلطنت كرد .به روز 14 اوت 1682 و 3 آوريل 1727 مراجعه شود
سال 1750: سلطنت" ژوزف اول "معروف به" ژوزف امانوئل "بر كشور پرتغال آغاز گرديد .ژوزف اول كه روز 26 ماه نوامبر 1714 ميلادي در ليسبون ،پايتخت آن كشور متولد شده بود در اين زمان 36 سال داشت .ژوزف كفايت و لياقت چنداني نداشت و كشورش را وزير با تدبيرش" پومبال "اداره ميكرد .وي روز 21 مارس 1777 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 26 نوامبر 1714 و 21 مارس 1777 مراجعه شود
سال 1833: "نيسهفور - نيهپس "مخترع و يكي از معروفترين شيميدانهاي فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي ،پس از 68 سال زندگي در اوج افتخار بدرود حيات گفت" نيسهفورنيهپس "روز 11 نوامبر سال 1765 ميلادي در" شالون - سور - سائون "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وي همزمان با فعاليتهاي" داگر "مخترع ديگر عكاسي به تكميل اين اختراع پرداخته بود .به روز 11 نوامبر 1765 مراجعه شود
سال 1866: "رومن رولان "نويسنده بزرگ فرانسه در قرن 19 ميلادي در" نيورنه "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي بعد از تحصيلات خويش به عالم ادبيات پاي نهاد و به زودي در شمار نويسندگان سرشناس فرانسه و اروپا درآمد .مهمترين اثر وي رمان معروف او به نام" ژان كريستوف "است كه شهرت زياد دارد .رومن رولان در 1944 ميلادي در 78 سالگي درگذشت .به روز 20 اوت 1944 مراجعه شود
سال 1881: "فئودور داستايوسكي "نويسنده بلندپايه روسي پس از 59 سال زندگي ،رخت از جهان بر بست .اين نويسنده بزرگ روز 30 اكتبر سال 1821 ميلادي در يك خانواده نيمه اشرافي متولد شد .پدرش پزشك نظامي بود ولي خود او راه ادبيات را برگزيده بود" برادران كارامازوف - جنزدگان و آزردگان "از بهترين آثار" داستايوسكي "محسوب ميشوند .به روز 30 اكتبر 1821 ميلادي مراجعه شود
سال 1912: "آرتور نورنبرگ "دانشمند بزرگ و زيستشناس معروف آمريكايي در شهر معروف" بروكلين "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي پس از اتمام تحصيلات خويش به تدريس پرداخت و در سال 1953 استاد كرسي ميكروبشناسي در دانشكده پزشكي" سنت لوييس "شد .تخصص او در زمينه" متابوليسم بينابيني "است .آرتورنبرگ در سال 1959 ميلادي برنده جايزه معروف نوبل شد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده