تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه اکتبر روز 17
سال 1565: مجمعالجزاير فيليپين ،بعد از 44 سال كه از تاريخ پيدايش و كشف آن توسط" فرناندو - ماژلان "دريانورد معروف سپري ميشد ،رسماش ضميمه متصرفات آسيايي اسپانيا گرديد و به اين ترتيب دوران سلطه 333 ساله اسپانيا بر فيليپين آغاز شد .فيليپين كه روز 6 اوت 1521 كشف شده بود ،روز 10 دسامبر 1898 ميلادي به دولت آمريكا واگذار گرديد .به روز 4 ژوييه 1946 مراجعه شود
سال 1663: "اوژن دوساووا "يكي از سرداران و فرماندهان بزرگ اروپا در قرون هفدهم و هجدهم ميلادي در" پاريس "متولد شد .وي اصلاش فرانسوي بود ولي به سبب پول زيادي كه) امپراتور آلمان (به او داد ،به وطن خود خيانت كرد و در جنگهاي اتحاد كبير اروپا عليه لويي چهاردهم ،فرماندهي سپاهيان امپراتور آلمان را به عهده گرفت .وي روز 1 ژوئن 1736 وفات يافت .به روز 1 ژوئن 1736 مراجعه شود
سال 1777: پيروزي بزرگ و تاريخي" ساراتوگا "در جريان جنگهاي استقلال آمريكا ،نصيب نيروهاي استقلال طلب آمريكايي شد بورگوين و يك سپاه بزرگ انگليسي به فرماندهي ژنرال انگليسي تسليم نيروهاي ژنرال جورج واشنگتن سردار آمريكايي شد .قبل از اين پيروزي ،واشنگتن دوبار ،براي تصرف فيلادلفي از انگليسيها شكست خورده بود و با اين پيروزي ،شكستهاي قبلي او جبران شد.
سال 1797: دولت جمهوري ونيز ،كه يكي از معتبرترين و قديميترين ممالك ساحل مديترانه محسوب ميشود ،منقرض شد و اداره امور آن به امپراتور اتريش فرانسواي اول واگذا شد .به اين ترتيب اين واقعه به انتقام شركت مردم ونيز در جنگهاي ناپلئون بناپارت و اتريش به نفع اتريش ،هنگام منفع قرارداد معروف كامپو فورميو كه در اين روز صورت گرفت و نيز به خاطر قتل عامي مجروحين فرانسوي در روز 31 مارس 1797 انجام شد.
سال 1836: جنگ چهارساله" شيلي "با" پرو "دو كشور آمريكاي جنوبي آغاز شد .تاريخ آمريكاي لاتين ،اين جنگ به نام" جنگهاي اول تاكنا و آريكا "معروف است .علت اين جنگ آن بود كه شيلي بعد از اعلام استقلال در 24 نوامبر 1818 ميلادي مدعي مالكيت دو ايلات" تاكنا - و - آريكا "شد .نتيجه جنگ اولين" پرو و شيلي "پيروزي سپاهيان شيلي روز 1 فوريه 1839 انجام شد .به روز 1 فوريه 1839 مراجعه شود
سال 1918: "بروكسل پايتخت بلژيك ،در جريان جنگهاي بينالمللي اول به تصرف نيروهاي متفقين درآمد و اين آخرين شهر مهمي بود كه در جريان آن جنگ "مهم مهم 4 ساله از طرف نيروهاي متفقين آزاد ميشد .آلمانيها براي دفاع از بروكسل از كليه امكانات جنگي خود استفاده كرده بودند ولي به سبب موقعيت خاص نظامي كه انگليسيها و فرانسويها داشتند .در اين روز شكست با آلمانيها شد و بروكسل توسط متفقين تسخير شد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها