تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژانویه روز 23
سال 1266: "ژيوتو - لوندون "يكي از 5 استاد نقاشي ايتاليا در قرون سيزدهم و چهاردهم ميلادي در شهر" فلورانس "كه موطن هنرمندان بزرگ ايتالياتس قدم به عرصه وجود گذاشت .وي معاصر و دوست" دانته "بود و در نقاشي و معماري دست داشت .برج ناقوس فلورانس را او بنا كرد و تصاوير زيباي كليساي" سنت ماري "در" پادو"ي ايتاليا از اوست وي به سال 1336 ميلادي مرد به روز 9 اكتبر 1336 مراجعه شود
سال 1645: شهر" اخوتسك "در كنار دريايي به همين نام در شرق سيبري و در ساحل اقيانوس آرام ،توسط قزاقان مهاجر روسي ساخته شد و به اين ترتيب پس از 64 سال كه از آغاز مهاجرت قزاقان روسي در سيبري ميگذشت ،سراسر اين خاك وسيع و يخبندان به تصرف قزاقان و در نتيجه به تصرف روسها در آمد .سيبري امروزه جزص اتحاد جماهير شوروي محسوب ميشود .به روز 19 اكتبر 1581 مراجعه شود
سال 1871: فرانسويان از آلمانيها تقاضاي صلح كردند و حامل تقاضاي صلح فرانسه" ژول فاور "يكي از اعضاص حكومت دفاع ملي بود كه به قصر ورساي رفت و از بيسمارك صدر اعظم آلمان كه رهبر اصلي جنگ بود ،تقاضاي صلح كرد .آلمانيها در مقابل گرفتن اسلحه فرانسويان ،تصرف پاريس و دريافت 200 ميليون فرانك غرامت راضي به صلح شدند ولي صلح روز 10 مه 1871 صورت گرفت .به روز 10 مه 1871 مراجعه شود
سال 1919: حزب فاشيست ايتاليا توسط بنيتو - موسوليني ،يك روزنامهنگار انقلابي و ضد دولتي تاسيس شد .افراد اين حزب كه معتقد به تجديد قدرت امپراتوري روم قديم بودند پيراهن سياه ميپوشيدند و روي اين اصل به پيراهن سياهان نيز معروف شدند .موسوليني با همين افراد روز 14 اكتبر 1922 ميلادي موفق به تسخير) رم (شد و به نخست وزير ايتاليا رسيد .به روز 14 اكتبر 1922 مراجعه شود
سال 1945: جنگ خونين معروف به" اوكيناوا "در جريان پيكارهاي خونين ميان ايالات متحده آمريكا و سپاهيان ژاپني در جزيرهاي به همين نام با پيروزي ،آمريكاييها پايان يافت و اين پيروزي يكي از پايههاي اصلي شكست قطعي ژاپن در جنگ دوم محسوب ميشود .عامل اصلي پيروزي در اوكيناوا هواپيماهاي غول پيكر آمريكايي معروف به" دژ پرنده "بودند .كه وظيفه اصلي آنان بمباران كشتيهاي ژاپني بود.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده