تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه می روز 27
سال 1492: كريستف كلمب معاهده تاريخي" سان تافه در شهري به همين نام در اسپانياي قرن پانزدهم ميان ملكه ئاسپانيا" ايزابل "و پادشاه آن كشور" فرديناند "با بسته شد و به موجب اين قرارداد ،كريستف كلمب كه براي پيدا كردن راهي به وسيله ئعبور به طرف مغرب اقيانوس اطلس ،به هندوستان نقشهها داشت ماصموريت رسمي يافت .سفر تاريخي كريستف كلمب روز 3 اوت 1492 ميلادي آغاز شده بود .به روز 3 اوت و 12 اكتبر 1492 مراجعه شود.
سال 1837: قرارداد تاريخي فرانسه و امير عبدالقادر سردار شورشي عرب به امضاص رسيد و اين اولين باري بود كه فرانسه در جريان مبارزات استعماري خود در شمال آفريقا حاضر به مصالحه با يك ميهنپرست شده بود .امير عبدالقادر كه در 25 سالگي از روز 30 نوامبر 1832 ميلادي عليه فرانسويان قيام كرده بود در اين مصالحه جز 5 بندر كه در تصرف فرانسويان باقي ماند ،بقيه الجزاير را آزاد كرد .به روز 18 فوريه 1834 مراجعه شود.
سال 1899: جنگ سه ساله ئمهاجران هلندي آفريقاي جنوبي معروف به" بوئرها "با سپاهيان انگليسي كه قصد تصرف سرزمين بوئرها يعني ترانسوال را داشتند آغاز شد .علت جنگ پيدا شدن طلا در اراضي ترانسوال در روز 4 اوت 1885 ميلادي بود .انگليسيها بعد از سه سال جنگ و 75 هزار كشته و زخمي كه دادند و تحمل 5 ميليارد فرانك خسارت به سرداري" كيچنر "روز 12 دسامبر 1902 ميلادي موفق به سركوبي كامل بوئرها شدند.
سال 1940: عقبنشيني تاريخي" دونكرك "از بندري به همين نام در فرانسه ،آغاز شد و اين عمليات يكي از پرتلفاتترين وقايع جنگ دوم جهاني محسوب ميشود .در اين عمليات مجموعاش 1774 كشتي شركت داشتند و هدف ،نجات 235 هزار سرباز انگليسي و فرانسوي و بلژيكي بود كه در دونكرك محاصره شده بودند .در عقبنشيني دونكرك 400 كشتي نابود شدند و مجموع تلفات متفقين به 50 هزار نفر بالغ شد.
سال 1960: كودتاي تاريخي افسران شورشي تركيه عليه حكومت عدنان مندرس ،نخستوزير معروف آن كشور كه رهبر اصلي آن يك ژنرال سالخورده ئترك به نام" جمال گورسل "بود جلال بايار رئيس جمهور و عدنان مندرس و همه اعضاص كابينهاش دستگير شدند و بعدها مندرس و دو تن ديگر از وزرايش به نام" فاتين زورلو "و" حسن پولاتكان "اعدام گرديدند.
سال 1962: قيام بزرگ" امير عبدالكريم ريفي "ميهنپرست معروف مراكشي كه از روز 29 آوريل 1921 ميلادي عليه اسپانيائيها و از روز 18 فوريه 1925 ميلادي عليه فرانسويها براي نجات كامل وطنش آغاز شده بود شكست خورد و دولت فرانسه او را به جزيره ئرئونيون واقع در جنوب آفريقا تبعيد كرد .در اين قيام 140 هزار فرانسوي به فرماندهي مارشال" پتن "با 5 هزار مراكشي به فرمان عبدالكريم روبرو بودند.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده