نهج البلاغه

در اين بخش متن کامل فارسی و عربی نهج البلاغه وجود دارد که از طريق انتخاب شماره خطبه يا جستجو بر روی خطبه ها قابل دسترسی مي باشند.
فهرست خطبه ها
خطبه ١ خطبه ٢ خطبه ٣ خطبه ٤ خطبه ٥ خطبه ٦ خطبه ٧
خطبه ٨ خطبه ٩ خطبه ١٠ خطبه ١١ خطبه ١٢ خطبه ١٣ خطبه ١٤
خطبه ١٥ خطبه ١٦ خطبه ١٧ خطبه ١٨ خطبه ١٩ خطبه ٢٠ خطبه ٢١
خطبه ٢٢ خطبه ٢٣ خطبه ٢٤ خطبه ٢٥ خطبه ٢٦ خطبه ٢٧ خطبه ٢٨
خطبه ٢٩ خطبه ٣٠ خطبه ٣١ خطبه ٣٢ خطبه ٣٣ خطبه ٣٤ خطبه ٣٥
خطبه ٣٦ خطبه ٣٧ خطبه ٣٨ خطبه ٣٩ خطبه ٤٠ خطبه ٤١ خطبه ٤٢
خطبه ٤٣ خطبه ٤٤ خطبه ٤٥ خطبه ٤٦ خطبه ٤٧ خطبه ٤٨ خطبه ٤٩
خطبه ٥٠ خطبه ٥١ خطبه ٥٢ خطبه ٥٣ خطبه ٥٤ خطبه ٥٥ خطبه ٥٦
خطبه ٥٧ خطبه ٥٨ خطبه ٥٩ خطبه ٦٠ خطبه ٦١ خطبه ٦٢ خطبه ٦٣
خطبه ٦٤ خطبه ٦٥ خطبه ٦٦ خطبه ٦٧ خطبه ٦٨ خطبه ٦٩ خطبه ٧٠
خطبه ٧١ خطبه ٧٢ خطبه ٧٣ خطبه ٧٤ خطبه ٧٥ خطبه ٧٦ خطبه ٧٧
خطبه ٧٨ خطبه ٧٩ خطبه ٨٠ خطبه ٨١ خطبه ٨٢ خطبه ٨٣ خطبه ٨٤
خطبه ٨٥ خطبه ٨٦ خطبه ٨٧ خطبه ٨٨ خطبه ٨٩ خطبه ٩٠ خطبه ٩١
خطبه ٩٢ خطبه ٩٣ خطبه ٩٤ خطبه ٩٥ خطبه ٩٦ خطبه ٩٧ خطبه ٩٨
خطبه ٩٩ خطبه ١٠٠ خطبه ١٠١ خطبه ١٠٢ خطبه ١٠٣ خطبه ١٠٤ خطبه ١٠٥
خطبه ١٠٦ خطبه ١٠٧ خطبه ١٠٨ خطبه ١٠٩ خطبه ١١٠ خطبه ١١١ خطبه ١١٢
خطبه ١١٣ خطبه ١١٤ خطبه ١١٥ خطبه ١١٦ خطبه ١١٧ خطبه ١١٨ خطبه ١١٩
خطبه ١٢٠ خطبه ١٢١ خطبه ١٢٢ خطبه ١٢٣ خطبه ١٢٤ خطبه ١٢٥ خطبه ١٢٦
خطبه ١٢٧ خطبه ١٢٨ خطبه ١٢٩ خطبه ١٣٠ خطبه ١٣١ خطبه ١٣٢ خطبه ١٣٣
خطبه ١٣٤ خطبه ١٣٥ خطبه ١٣٦ خطبه ١٣٧ خطبه ١٣٨ خطبه ١٣٩ خطبه ١٤٠
خطبه ١٤١ خطبه ١٤٢ خطبه ١٤٣ خطبه ١٤٤ خطبه ١٤٥ خطبه ١٤٦ خطبه ١٤٧
خطبه ١٤٨ خطبه ١٤٩ خطبه ١٥٠ خطبه ١٥١ خطبه ١٥٢ خطبه ١٥٣ خطبه ١٥٤
خطبه ١٥٥ خطبه ١٥٦ خطبه ١٥٧ خطبه ١٥٨ خطبه ١٥٩ خطبه ١٦٠ خطبه ١٦١
خطبه ١٦٢ خطبه ١٦٣ خطبه ١٦٤ خطبه ١٦٥ خطبه ١٦٦ خطبه ١٦٧ خطبه ١٦٨
خطبه ١٦٩ خطبه ١٧٠ خطبه ١٧١ خطبه ١٧٢ خطبه ١٧٣ خطبه ١٧٤ خطبه ١٧٥
خطبه ١٧٦ خطبه ١٧٧ خطبه ١٧٨ خطبه ١٧٩ خطبه ١٨٠ خطبه ١٨١ خطبه ١٨٢
خطبه ١٨٣ خطبه ١٨٤ خطبه ١٨٥ خطبه ١٨٦ خطبه ١٨٧ خطبه ١٨٨ خطبه ١٨٩
خطبه ١٩٠ خطبه ١٩١ خطبه ١٩٢ خطبه ١٩٣ خطبه ١٩٤ خطبه ١٩٥ خطبه ١٩٦
خطبه ١٩٧ خطبه ١٩٨ خطبه ١٩٩ خطبه ٢٠٠ خطبه ٢٠١ خطبه ٢٠٢ خطبه ٢٠٣
خطبه ٢٠٤ خطبه ٢٠٥ خطبه ٢٠٦ خطبه ٢٠٧ خطبه ٢٠٨ خطبه ٢٠٩ خطبه ٢١٠
خطبه ٢١١ خطبه ٢١٢ خطبه ٢١٣ خطبه ٢١٤ خطبه ٢١٥ خطبه ٢١٦ خطبه ٢١٧
خطبه ٢١٨ خطبه ٢١٩ خطبه ٢٢٠ خطبه ٢٢١ خطبه ٢٢٢ خطبه ٢٢٣ خطبه ٢٢٤
خطبه ٢٢٥ خطبه ٢٢٦ خطبه ٢٣٦ خطبه ٢٣٧ خطبه ٢٣٨ خطبه ٢٣٩ خطبه ٢٢٧
خطبه ٢٢٨ خطبه ٢٢٩ خطبه ٢٣٠ خطبه ٢٣١ خطبه ٢٣٢ خطبه ٢٣٣ خطبه ٢٣٥
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها