نهج البلاغه

143 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در طلب باران

بدانيد ، زمينى كه شما را بر پشت خود حمل مى‏كند و آسمانى كه بر سرتان سايه گسترده است ، فرمانبردار پروردگار شما هستند و اگر بركات خود را بر شما ارزانى مى‏دارند ، بدان سبب نيست كه بر شما دل مى‏سوزانند يا مى‏خواهند به شما تقرب جويند يا از شما اميد خيرى دارند ، بلكه ، خداوند آن دو را فرمان داده كه به شما سود رسانند و آن دو هم اطاعت كرده‏اند . خداوند ، زمين و آسمان را براى مصالح شما بر پاى داشته و آن دو نيز برپاى ايستاده‏اند .

[ 323 ]

ايزد تعالى بندگانش را كه مرتكب اعمال ناشايست شوند ، به كاسته شدن ميوه‏هاشان و نگه داشتن بركات از ايشان و فرو بستن خزاين خيرات به روى آنان مى‏آزمايد . تا توبه‏كنندگان توبه كنند و گناهكاران از گناه كردن باز ايستند و پندگيرندگان پند گيرند .

و آن كه اراده گناه كرده و منزجر گردد . خداوند ، آمرزش خواستن را سبب فراوانى روزى و رحمت بر آفريدگان قرار داده ، كه فرمايد : « از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او آمرزنده است . تا از آسمان برايتان پى در پى باران فرستد . و شما به اموال و فرزندان مدد كند . » ( 1 ) پس ، خداوند رحمت كند كسى را كه به توبه روى آورد و از خطاهاى خود بخشش طلبد و بر مرگ خود پيشى گيرد و تدارك امر آخرت كند .

اى خداوند ، ما به سوى تو بيرون آمده‏ايم ، از درون خيمه‏ها و خانه‏هايى كه ناله و فرياد ستوران و كودكانمان از آن بلند است . در حالى كه ، رحمت تو را مى‏طلبيم و اميد به فضل نعمت تو بسته‏ايم و از عذاب و خشم تو بيمناكيم .

بارخدايا ، ما را به باران خود سيراب نما و نوميدمان باز مگردان و به قحط هلاك منماى و به آنچه سفيهان كرده‏اند مؤاخذت مكن . اى بخشاينده‏ترين بخشايندگان .

اى خداوند ، ما به سوى تو بيرون آمده‏ايم ، تا آنچه را كه بر تو پوشيده نيست به تو شكايت كنيم . زيرا تنگناهاى دشوارمان به بيچارگى كشانده ، خشكساليهاى مشقت‏بار ما را به درگاه تو رانده . و خواسته‏هاى دست نايافتنى به رنجمان افكنده و فتنه‏هاى ناهنجار ، گريبانگيرمان شده است .

بارخدايا ، از تو مى‏خواهيم كه ما را ، از درگاه خود ، نوميد بازنگردانى و اندوهگين واپس نفرستى و ما را به گناهانمان مورد خطاب قرار ندهى و برابر اعمالمان كيفر ندهى .

بار خدايا ، بر ما باران و بركت و روزى و رحمت خود بگستران . بر ما بارانى ببار سودمند ، سيراب كننده ، روياننده گياهان ، كه بروياند هر چه را كه نابود شده ، و زنده گرداند ، هر چه را كه مرده است . بارانى بر ما ببار ، كه تشنگى را برطرف گرداند كه و ميوه‏ها را افزون سازد و زمينهاى پست را سيراب كند و بر دره‏ها سيلاب افكند و درختان را برگ روياند و نرخها را بشكند كه تو به هر كارى كه بخواهى توانايى .

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها