نهج البلاغه

49 سخنى از آن حضرت ( ع )

سپاس خدايى را كه هر نهانى را مى‏داند و هر موجودى بر وجود او راه نماينده است و چشم بينا ديدنش نتواند و كسى كه او را نبيند منكر وجودش نشود و كسى كه به وجود او اعتراف كرده به كنه ذات او نرسد . از همه برتر است و هيچكس ،

برتر از او نيست . به همه نزديك است و هيچ چيز نزديكتر از او نيست . بلندى و برتريش او را از آفريدگانش دور نساخته و نزديكيش سبب آن نگرديده ، كه در مكان با آنها برابر باشد . خردها را به چگونگى صفات خويش آگاه نساخته و نيز از شناخت خود محروم نگردانيده است . اوست كه تمام نمودهاى عالم هستى ، حتى دل منكر ،

[ 117 ]

نيز بر او گواهى مى‏دهد . فراتر است از آنچه اهل تشبيه و انكار درباره او مى‏گويند .

بسيار فراتر .

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها