نهج البلاغه

[ 181 ]

89 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع )

سپاس و ستايش خداوندى را كه مى‏شناسندش بى‏آنكه ديده باشندش .

خداوندى كه آفريننده است بى‏آنكه انديشه و فكرى به كار دارد . خداوندى كه پيوسته باقى و برقرار است و هميشه بوده است ، آنگاه كه نه از آسمان و برجهايش اثرى بود و نه از حجابهاى عظيم و ناگستردنى‏اش نشانى ، نه از شب تاريك و نه از درياى آرام و نه از كوه‏ها با دره‏هاى گشاده و نه از دره‏هاى دراز پيچاپيچ و نه از زمين گسترده و نه از موجودى صاحب اراده و توان بر روى آن .

او آفريننده جهان است و وارث آن . چون جهان از ميان برود باقى خواهد بود .

خداوند آفريدگان و روزى‏دهنده آنان ، خداوند خورشيد و ماه ، كه به ميل و اراده او از پى هم روان‏اند . هر تازه‏اى را كهنه سازند و هر دورى را نزديك گردانند . روزى بندگان خود را ميانشان تقسيم نموده و آثار و اعمالشان را حساب كرده و شمار نفسهايشان را مى‏داند و از نگاههاى دزديده‏شان آگاه است و هر راز را ، كه در سينه نهفته‏اند ،

مى‏داند . از آن هنگام ، كه در زهدان مادران و پشت پدران جاى داشته‏اند تا زمانى كه زندگانيشان به پايان آيد ، باخبر است .

اوست خداوندى كه خشم و انتقامش بر دشمنانش سخت است ، در عين گستردگى رحمتش و ، رحمتش در حق دوستانش گسترده است ، در عين خشم و انتقامش . مقهور كننده است ، هر كه را كه خيال چيرگى بر او را در سر پزد و سرنگون كننده است ، هر كه را با او به منازعه برخيزد . خوار و زبون مى‏كند آن را كه دم مخالفت زند و مغلوب مى‏سازد كسى را كه با او دشمنى ورزد . هر كه را بر او توكل كند ، كفايت نمايد و هر كه را كه از او چيزى خواهد ، عطا كند و هر كه بدو وامى دهد ، ادايش كند و هر كه شكر و سپاس گويد ، جزايش دهد .

اى بندگان خدا ، خود را بسنجيد ، پيش از آنكه شما را بسنجند و از خود حساب بكشيد ،

پيش از آنكه از شما حساب كشند و نفس بر آوريد ، پيش از آنكه گلويتان را بفشارند .

سر فرودآوريد ، پيش از آنكه بزور به سر فرودآوردن وادارندتان . هركس كه خود ، خويشتن را از زشتيها باز ندارد و اندرز ندهد براى او باز دارنده و اندرزدهنده‏اى نخواهد بود .

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها