قرآن

سوره: البينة
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
آن حادثه كوبنده،
(٣)
و چه حادثه كوبنده‏اى!
(٤)
و تو چه مى‏دانى كه حادثه كوبنده چيست؟! (آن حادثه همان روز قيامت است!)
(٥)
روزى كه مردم مانند پروانه‏هاى پراكنده خواهند بود،
(٦)
و كوه‏ها مانند پشم رنگين حلاجى‏شده مى‏گردد!
(٧)
اما كسى كه (در آن روز) ترازوهاى اعمالش سنگين است،
(٨)
در يك زندگى خشنودكننده خواهد بود!
(٩)
و اما كسى كه ترازوهايش سبك است،
(١٠)
پناهگاهش «هاويه‏» ( دوزخ) است!
(١١)
و تو چه مى‏دانى «هاويه‏» چيست؟!
(١٢)
آتشى است سوزان!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها