قرآن

سوره: التين
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
(كيفر لشكر فيل‏سواران) بخاطر اين بود كه قريش (به اين سرزمين مقدس) الفت گيرند (و زمينه ظهور پيامبر فراهم شود)!
(٣)
الفت آنها در سفرهاى زمستانه و تابستانه (و بخاطر اين الفت به آن بازگردند)!
(٤)
پس (بشكرانه اين نعمت بزرگ) بايد پروردگار اين خانه را عبادت كنند،
(٥)
همان كس كه آنها را از گرسنگى نجات داد و از ترس و ناامنى ايمن ساخت.

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها