قرآن

سوره: الناس
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
مؤمنان رستگار شدند;
(٣)
آنها كه در نمازشان خشوع دارند;
(٤)
و آنها كه از لغو و بيهودگى روى‏گردانند;
(٥)
و آنها كه زكات را انجام مى‏دهند;
(٦)
و آنها كه دامان خود را (از آلوده‏شدن به بى‏عفتى) حفظ مى‏كنند;
(٧)
تنها آميزش جنسى با همسران و كنيزانشان دارند، كه در بهره‏گيرى از آنان ملامت نمى‏شوند;
(٨)
و كسانى كه غير از اين طريق را طلب كنند، تجاوزگرند!
(٩)
و آنها كه امانتها و عهد خود را رعايت مى‏كنند;
(١٠)
و آنها كه بر نمازهايشان مواظبت مى‏نمايند;
(١١)
(آرى،) آنها وارثانند!
(١٢)
(وارثانى) كه بهشت برين را ارث مى‏برند، و جاودانه در آن خواهند ماند!
(١٣)
و ما انسان را از عصاره‏اى از گل آفريديم;
(١٤)
سپس او را نطفه‏اى در قرارگاه مطمئن ( رحم) قرار داديم;
(١٥)
سپس نطفه را بصورت علقه ( خون بسته)، و علقه را بصورت مضغه ( چيزى شبيه گوشت جويده شده)، و مضغه را بصورت استخوانهايى درآورديم; و بر استخوانها گوشت پوشانديم; سپس آن را آفرينش تازه‏اى داديم; پس بزرگ است خدايى كه بهترين آفرينندگان است!
(١٦)
سپس شما بعد از آن مى‏ميريد;
(١٧)
سپس در روز قيامت برانگيخته مى‏شويد!
(١٨)
ما بر بالاى سر شما هفت راه ( طبقات هفتگانه آسمان) قرار داديم; و ما (هرگز) از خلق (خود) غافل نبوده‏ايم!
(١٩)
و از آسمان، آبى به اندازه معين نازل كرديم; و آن را در زمين (در جايگاه مخصوصى) ساكن نموديم; و ما بر از بين بردن آن كاملا قادريم!
(٢٠)
سپس بوسيله آن باغهايى از درختان نخل و انگور براى شما ايجاد كرديم; باغهايى كه در آن ميوه‏هاى بسيار است; و از آن ميخوريد!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها