قرآن

سوره: النمل
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
سوگند به (فرشتگان) صف‏كشيده (و منظم)
(٣)
و به نهى‏كنندگان و (بازدارندگان)
(٤)
و تلاوت‏كنندگان پياپى آيات الهى...
(٥)
كه معبود شما يگانه است;
(٦)
پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آنهاست، و پروردگار مشرقها!
(٧)
ما آسمان نزديك ( پايين) را با ستارگان آراستيم،
(٨)
تا آن را از هر شيطان خبيثى حفظ كنيم!
(٩)
آنها نمى‏توانند به (سخنان) فرشتگان عالم بالا گوش فرادهند، (و هرگاه چنين كنند) از هر سو هدف قرارمى‏گيرند!
(١٠)
آنها به شدت به عقب رانده مى‏شوند; و براى آنان مجازاتى دائم است!
(١١)
مگر آنها كه در لحظه‏اى كوتاه براى استراق سمع به آسمان نزديك شوند، كه «شهاب ثاقب س‏ذللّه آنها را تعقيب مى‏كند!
(١٢)
از آنان بپرس: «آيا آفرينش (و معاد) آنان سخت‏تر است يا آفرينش فرشتگان (و آسمانها و زمين)؟! ما آنان را از گل چسبنده‏اى آفريديم!
(١٣)
تو از انكارشان تعجب مى‏كنى، ولى آنها مسخره مى‏كنند!
(١٤)
و هنگامى كه به آنان تذكر داده شود، هرگز متذكر نمى‏شوند!
(١٥)
و هنگامى كه معجزه‏اى را ببينند، ديگران را نيز به استهزا دعوت‏مى‏كنند!
(١٦)
و مى‏گويند: «اين فقط سحرى آشكار است!
(١٧)
آيا هنگامى كه ما مرديم و به خاك و استخوان مبدل شديم، بار ديگر برانگيخته خواهيم شد؟!
(١٨)
يا پدران نخستين ما (بازمى‏گردند)؟!»
(١٩)
بگو: «آرى، همه شما زنده مى‏شويد در حالى كه خوار و كوچك خواهيد بود!
(٢٠)
تنها يك صيحه عظيم واقع مى‏شود، ناگهان همه (از قبرها برمى‏خيزند و) نگاه مى‏كنند!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها