قرآن

سوره: الشورى
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
سوگند به كوه طور،
(٣)
و كتابى كه نوشته شده،
(٤)
در صفحه‏اى گسترده،
(٥)
و سوگند به «بيت المعمور»،
(٦)
و سقف برافراشته،
(٧)
و درياى مملو و برافروخته،
(٨)
كه عذاب پروردگارت واقع مى‏شود،
(٩)
و چيزى از آن مانع نخواهد بود!
(١٠)
(اين عذاب الهى) در آن روزى است كه آسمان به شدت به حركت درمى‏آيد،
(١١)
و كوه‏ها از جا كنده و متحرك مى‏شوند!
(١٢)
واى در آن روز بر تكذيب‏كنندگان،
(١٣)
همانها كه در سخنان باطل به بازى مشغولند!
(١٤)
در آن روز كه آنها را بزور به سوى آتش دوزخ مى‏رانند!
(١٥)
(به آنها مى‏گويند:) اين همان آتشى است كه آن را انكار مى‏كرديد.
(١٦)
آيا اين سحر است يا شما نمى‏بينيد؟!
(١٧)
در آن وارد شويد و بسوزيد; مى‏خواهيد صبر كنيد يا نكنيد، براى شما يكسان است; چرا كه تنها به اعمالتان جزا داده مى‏شويد!
(١٨)
ولى پرهيزگاران در ميان باغهاى بهشت و نعمتهاى فراوان جاى دارند،
(١٩)
و از آنچه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند!
(٢٠)
(به آنها گفته مى‏شود:) بخوريد و بياشاميد گوارا; اينها در برابر اعمالى است كه انجام مى‏داديد!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها