قرآن

سوره: الأحقاف
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
هنگامى كه واقعه عظيم (قيامت) واقع شود،
(٣)
هيچ كس نمى‏تواند آن را انكار كند!
(٤)
(اين واقعه) گروهى را پايين مى‏آورد و گروهى را بالا مى‏برد!
(٥)
در آن هنگام كه زمين بشدت به لرزه درمى‏آيد،
(٦)
و كوه‏ها در هم كوبيده مى‏شود،
(٧)
و بصورت غبار پراكنده درمى‏آيد،
(٨)
و شما سه گروه خواهيد بود!
(٩)
(نخست) سعادتمندان و خجستگان (هستند); چه سعادتمندان و خجستگانى!
(١٠)
گروه ديگر شقاوتمندان و شومانند، چه شقاوتمندان و شومانى!
(١١)
و (سومين گروه) پيشگامان پيشگامند،
(١٢)
آنها مقربانند!
(١٣)
در باغهاى پرنعمت بهشت (جاى دارند)!
(١٤)
گروه زيادى (از آنها) از امتهاى نخستينند،
(١٥)
و اندكى از امت آخرين!
(١٦)
آنها ( مقربان) بر تختهايى كه صف‏كشيده و به هم پيوسته است قراردارند،
(١٧)
در حالى كه بر آن تكيه زده و رو به روى يكديگرند!
(١٨)
نوجوانانى جاودان (در شكوه و طراوت) پيوسته گرداگرد آنان مى‏گردند،
(١٩)
با قدحها و كوزه‏ها و جامهايى از نهرهاى جارى بهشتى (و شراب طهور)!
(٢٠)
اما شرابى كه از آن درد سر نمى‏گيرند و نه مست مى‏شوند!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها