قرآن

سوره: الصف
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
ما نوح را به سوى قومش فرستاديم و گفتيم: «قوم خود را انذار كن پيش از آنكه عذاب دردناك به سراغشان آيد!»
(٣)
گفت: «اى قوم! من براى شما بيم‏دهنده آشكارى هستم،
(٤)
كه خدا را پرستش كنيد و از مخالفت او بپرهيزيد و مرا اطاعت نماييد!
(٥)
اگر چنين كنيد، خدا گناهانتان را مى‏آمرزد و تا زمان معينى شما را عمر مى‏دهد; زيرا هنگامى كه اجل الهى فرا رسد، تاخيرى نخواهد داشت اگر مى‏دانستيد!»
(٦)
(نوح) گفت: «پروردگارا! من قوم خود را شب و روز (بسوى تو) دعوت كردم،
(٧)
اما دعوت من چيزى جز فرار از حق بر آنان نيفزود!
(٨)
و من هر زمان آنها را دعوت كردم كه (ايمان بياورند و) تو آنها را بيامرزى، انگشتان خويش را در گوشهايشان قرار داده و لباسهايشان را بر خود پيچيدند، و در مخالفت اصرار ورزيدند و به شدت استكبار كردند!
(٩)
سپس من آنها را با صداى بلند (به اطاعت فرمان تو) دعوت كردم،
(١٠)
سپس آشكارا و نهان (حقيقت توحيد و ايمان را) براى آنان بيان داشتم!
(١١)
به آنها گفتم: «از پروردگار خويش آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده است...
(١٢)
تا بارانهاى پربركت آسمان را پى در پى بر شما فرستد،
(١٣)
و شما را با اموال و فرزندان فراوان كمك كند و باغهاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختيارتان قرار دهد!
(١٤)
چرا شما براى خدا عظمت قائل نيستيد؟!
(١٥)
در حالى كه شما را در مراحل مختلف آفريد (تا از نطفه به انسان كامل رسيديد)!
(١٦)
آيا نمى‏دانيد چگونه خداوند هفت آسمان را يكى بالاى ديگرى آفريده است،
(١٧)
و ماه را در ميان آسمانها مايه روشنايى، و خورشيد را چراغ فروزانى قرار داده است؟!
(١٨)
و خداوند شما را همچون گياهى از زمين رويانيد،
(١٩)
سپس شما را به همان زمين بازمى‏گرداند، و بار ديگر شما را خارج مى‏سازد!
(٢٠)
و خداوند زمين را براى شما فرش گسترده‏اى قرار داد...

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها