قرآن

سوره: المنافقون
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
اى جامه به خود پيچيده!
(٣)
شب را، جز كمى، بپاخيز!
(٤)
نيمى از شب را، يا كمى از آن كم كن،
(٥)
يا بر نصف آن بيفزا، و قرآن را با دقت و تامل بخوان;
(٦)
چرا كه ما بزودى سخنى سنگين به تو القا خواهيم كرد!
(٧)
مسلما نماز و عبادت شبانه پابرجاتر و با استقامت‏تر است!
(٨)
و تو در روز تلاش مستمر و طولانى خواهى داشت!
(٩)
و نام پروردگارت را ياد كن و تنها به او دل ببند!
(١٠)
همان پروردگار شرق و غرب كه معبودى جز او نيست، او را نگاهبان و وكيل خود انتخاب كن،
(١١)
و در برابر آنچه (دشمنان) مى‏گويند شكيبا باش و بطرزى شايسته از آنان دورى گزين!
(١٢)
و مرا با تكذيب‏كنندگان صاحب نعمت واگذار، و آنها را كمى مهلت ده،
(١٣)
كه نزد ما غل و زنجيرها و (آتش) دوزخ است،
(١٤)
و غذايى گلوگير، و عذابى دردناك،
(١٥)
در آن روز كه زمين و كوه‏ها سخت به لرزه درمى‏آيد، و كوه‏ها (چنان درهم كوبيده مى‏شود كه) به شكل توده‏هايى از شن نرم درمى‏آيد!
(١٦)
ما پيامبرى به سوى شما فرستاديم كه گواه بر شماست، همان گونه كه به سوى فرعون رسولى فرستاديم!
(١٧)
(ولى) فرعون به مخالفت و نافرمانى آن رسول برخاست، و ما او را سخت مجازات كرديم!
(١٨)
شما (نيز) اگر كافر شويد، چگونه خود را (از عذاب الهى) بر كنار مى‏داريد؟! در آن روز كه كودكان را پير مى‏كند،
(١٩)
و آسمان از هم شكافته مى‏شود، و وعده او شدنى و حتمى است.
(٢٠)
اين هشدار و تذكرى است، پس هر كس بخواهد راهى به سوى پروردگارش برمى‏گزيند!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها