قرآن

سوره: التغابن
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
اى جامه خواب به خود پيچيده (و در بستر آرميده)!
(٣)
برخيز و انذار كن (و عالميان را بيم ده)،
(٤)
و پروردگارت را بزرگ بشمار،
(٥)
و لباست را پاك كن،
(٦)
و از پليدى دورى كن،
(٧)
و منت مگذار و فزونى مطلب،
(٨)
و بخاطر پروردگارت شكيبايى كن!
(٩)
هنگامى كه در «صور» دميده شود،
(١٠)
آن روز، روز سختى است،
(١١)
و براى كافران آسان نيست!
(١٢)
مرا با كسى كه او را خود به تنهايى آفريده‏ام واگذار!
(١٣)
همان كسى كه براى او مال گسترده‏اى قرار دادم،
(١٤)
و فرزندانى كه همواره نزد او (و در خدمت او) هستند،
(١٥)
و وسايل زندگى را از هر نظر براى وى فراهم ساختم!
(١٦)
باز هم طمع دارد كه بر او بيفزايم!
(١٧)
هرگز چنين نخواهد شد; چرا كه او نسبت به آيات ما دشمنى مى‏ورزد!
(١٨)
و بزودى او را مجبور مى‏كنم كه از قله زندگى بالا رود (سپس او را به زير مى‏افكنم)!
(١٩)
او (براى مبارزه با قرآن) انديشه كرد و مطلب را آماده ساخت!
(٢٠)
مرگ بر او باد! چگونه (براى مبارزه با حق) مطلب را آماده كرد!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها