قرآن

سوره: الملك
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
سوگند به فرشتگانى كه پى در پى فرستاده مى‏شوند،
(٣)
و آنها كه همچون تند باد حركت مى‏كنند،
(٤)
و سوگند به آنها كه (ابرها را) مى‏گسترانند،
(٥)
و آنها كه جدا مى‏كنند،
(٦)
و سوگند به آنها كه آيات بيدارگر (الهى) را (به انبيا) القا مى‏نمايند،
(٧)
براى اتمام حجت يا براى انذار،
(٨)
كه آنچه به شما (درباره قيامت) وعده داده مى‏شود، يقينا واقع‏شدنى است!
(٩)
در آن هنگام كه ستارگان محو و تاريك شوند،
(١٠)
و (كرات) آسمان از هم بشكافند،
(١١)
و در آن زمان كه كوه‏ها از جا كنده شوند،
(١٢)
و در آن هنگام كه براى پيامبران (بمنظور اداى شهادت) تعيين وقت شود!
(١٣)
(اين امر) براى چه روزى به تاخير افتاده؟
(١٤)
براى روز جدايى (حق از باطل)!
(١٥)
تو چه مى‏دانى روز جدايى چيست!
(١٦)
واى در آن روز بر تكذيب‏كنندگان!
(١٧)
آيا ما اقوام (مجرم) نخستين را هلاك نكرديم؟!
(١٨)
سپس ديگر (مجرمان) را به دنبال آنها مى‏فرستيم!
(١٩)
(آرى) اين گونه با مجرمان رفتار مى‏كنيم!
(٢٠)
واى در آن روز بر تكذيب‏كنندگان!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها