قرآن

سوره: القلم
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
آنها از چه چيز از يكديگر سؤال مى‏كنند؟!
(٣)
از خبر بزرگ و پراهميت (رستاخيز)!
(٤)
همان خبرى كه پيوسته در آن اختلاف دارند!
(٥)
چنين نيست كه آنها فكر مى‏كنند، و بزودى مى‏فهمند!
(٦)
باز هم چنين نيست كه آنها مى‏پندارند، و بزودى مى‏فهمند (كه قيامت حق است)!
(٧)
آيا زمين را محل آرامش (شما) قرار نداديم؟!
(٨)
و كوه‏ها را ميخهاى زمين؟!
(٩)
و شما را بصورت زوجها آفريديم!
(١٠)
و خواب شما را مايه آرامشتان قرار داديم،
(١١)
و شب را پوششى (براى شما)،
(١٢)
و روز را وسيله‏اى براى زندگى و معاش!
(١٣)
و بر فراز شما هفت (آسمان) محكم بنا كرديم!
(١٤)
و چراغى روشن و حرارت‏بخش آفريديم!
(١٥)
و از ابرهاى باران‏زا آبى فراوان نازل كرديم،
(١٦)
تا بوسيله آن دانه و گياه بسيار برويانيم،
(١٧)
و باغهايى پردرخت!
(١٨)
(آرى) روز جدايى، ميعاد همگان است!
(١٩)
روزى كه در «صور» دميده مى‏شود و شما فوج فوج (به محشر) مى‏آييد!
(٢٠)
و آسمان گشوده مى‏شود و بصورت درهاى متعددى درمى‏آيد!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها