قرآن

سوره: الحاقة
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
سوگند به فرشتگانى كه (جان مجرمان را بشدت از بدنهايشان) برمى‏كشند،
(٣)
و فرشتگانى كه (روح مؤمنان) را با مدارا و نشاط جدا مى‏سازند،
(٤)
و سوگند به فرشتگانى كه (در اجراى فرمان الهى) با سرعت حركت مى‏كنند،
(٥)
و سپس بر يكديگر سبقت مى‏گيرند،
(٦)
و آنها كه امور را تدبير مى‏كنند!
(٧)
آن روز كه زلزله‏هاى وحشتناك همه چيز را به لرزه درمى‏آورد،
(٨)
و بدنبال آن، حادثه دومين ( صيحه عظيم محشر) رخ مى‏دهد،
(٩)
دلهايى در آن روز سخت مضطرب است،
(١٠)
و چشمهاى آنان از شدت ترس فروافتاده است!
(١١)
(ولى امروز) مى‏گويند: «آيا ما به زندگى مجدد بازمى‏گرديم؟!
(١٢)
آيا هنگامى كه استخوانهاى پوسيده‏اى شديم (ممكن است زنده شويم)؟!»
(١٣)
مى‏گويند: «اگر قيامتى در كار باشد، بازگشتى است زيانبار!»
(١٤)
ولى (بدانيد) اين بازگشت تنها با يك صيحه عظيم است!
(١٥)
ناگهان همگى بر عرصه زمين ظاهر مى‏گردند!
(١٦)
آيا داستان موسى به تو رسيده است؟!
(١٧)
در آن هنگام كه پروردگارش او را در سرزمين مقدس «طوى‏» ندا داد (و گفت):
(١٨)
به سوى فرعون برو كه طغيان كرده است!
(١٩)
و به او بگو: «آيا مى‏خواهى پاكيزه شوى؟!
(٢٠)
و من تو را به سوى پروردگارت هدايت كنم تا از او بترسى (و گناه نكنى)؟!»

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها