قرآن

سوره: المعارج
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
چهره در هم كشيد و روى برتافت...
(٣)
از اينكه نابينايى به سراغ او آمده بود!
(٤)
تو چه مى‏دانى شايد او پاكى و تقوا پيشه كند،
(٥)
يا متذكر گردد و اين تذكر به حال او مفيد باشد!
(٦)
اما آن كس كه توانگر است،
(٧)
تو به او روى مى‏آورى،
(٨)
در حالى كه اگر او خود را پاك نسازد، چيزى بر تو نيست!
(٩)
اما كسى كه به سراغ تو مى‏آيد و كوشش مى‏كند،
(١٠)
و از خدا ترسان است،
(١١)
تو از او غافل مى‏شوى!
(١٢)
هرگز چنين نيست كه آنها مى‏پندارند; اين (قرآن) تذكر و يادآورى است،
(١٣)
و هر كس بخواهد از آن پند مى‏گيرد!
(١٤)
در الواح پرارزشى ثبت است،
(١٥)
الواحى والاقدر و پاكيزه،
(١٦)
به دست سفيرانى است
(١٧)
والا مقام و فرمانبردار و نيكوكار!
(١٨)
مرگ بر اين انسان، چقدر كافر و ناسپاس است!
(١٩)
(خداوند) او را از چه چيز آفريده است؟!
(٢٠)
او را از نطفه ناچيزى آفريد، سپس اندازه‏گيرى كرد و موزون ساخت،

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها