قرآن

سوره: الجن
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
آن زمان كه آسمان ( كرات آسمانى) از هم شكافته شود،
(٣)
و آن زمان كه ستارگان پراكنده شوند و فرو ريزند،
(٤)
و آن زمان كه درياها به هم پيوسته شود،
(٥)
و آن زمان كه قبرها زير و رو گردد (و مردگان خارج شوند)،
(٦)
(در آن زمان) هر كس مى‏داند آنچه را از پيش فرستاده و آنچه را براى بعد گذاشته است.
(٧)
اى انسان! چه چيز تو را در برابر پروردگار كريمت مغرور ساخته است؟!
(٨)
همان خدايى كه تو را آفريد و سامان داد و منظم ساخت،
(٩)
و در هر صورتى كه خواست تو را تركيب نمود.
(١٠)
(آرى) آن گونه كه شما مى‏پنداريد نيست; بلكه شما روز جزا را منكريد!
(١١)
و بى‏شك نگاهبانانى بر شما گمارده شده...
(١٢)
والا مقام و نويسنده (اعمال نيك و بد شما)،
(١٣)
كه مى‏دانند شما چه مى‏كنيد!
(١٤)
به يقين نيكان در نعمتى فراوانند.
(١٥)
و بدكاران در دوزخند،
(١٦)
روز جزا وارد آن مى‏شوند و مى‏سوزند،
(١٧)
و آنان هرگز از آن غايب و دور نيستند!
(١٨)
تو چه مى‏دانى روز جزا چيست؟!
(١٩)
باز چه مى‏دانى روز جزا چيست؟!
(٢٠)
روزى است كه هيچ كس قادر بر انجام كارى به سود ديگرى نيست، و همه امور در آن روز از آن خداست!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها