قرآن

سوره: القيامة
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
سوگند به آسمان كه داراى برجهاى بسيار است،
(٣)
و سوگند به آن روز موعود،
(٤)
و سوگند به «شاهد» و «مشهود»! («شاهد»: پيامبر و گواهان اعمال، و «مشهود» : اعمال امت است)
(٥)
مرگ بر شكنجه‏گران صاحب گودال (آتش)،
(٦)
آتشى عظيم و شعله‏ور!
(٧)
هنگامى كه در كنار آن نشسته بودند،
(٨)
و آنچه را با مؤمنان انجام مى‏دادند (با خونسردى و قساوت) تماشا مى‏كردند!
(٩)
آنها هيچ ايرادى بر مؤمنان نداشتند جز اينكه به خداوند عزيز و حميد ايمان آورده بودند;
(١٠)
همان كسى كه حكومت آسمانها و زمين از آن اوست و خداوند بر همه چيز گواه است!
(١١)
كسانى كه مردان و زنان باايمان را شكنجه دادند سپس توبه نكردند، براى آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است!
(١٢)
و براى كسانى كه ايمان آوردند و اعمال شايسته انجام دادند، باغهايى از بهشت است كه نهرها زير درختانش جارى است; و اين نجات و پيروزى بزرگ است!
(١٣)
گرفتن قهرآميز و مجازات پروردگارت به يقين بسيار شديد است!
(١٤)
اوست كه آفرينش را آغاز مى‏كند و بازمى‏گرداند،
(١٥)
و او آمرزنده و دوستدار (مؤمنان) است،
(١٦)
صاحب عرش و داراى مجد و عظمت است،
(١٧)
و آنچه را مى‏خواهد انجام مى‏دهد!
(١٨)
آيا داستان لشكرها به تو رسيده است،
(١٩)
لشكريان فرعون و ثمود؟!
(٢٠)
ولى كافران پيوسته در تكذيب حقند،

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها