قرآن

سوره: النبأ
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
آيا داستان غاشيه ( روز قيامت كه حوادث وحشتناكش همه را مى‏پوشاند) به تو رسيده است؟!
(٣)
چهره‏هايى در آن روز خاشع و ذلت‏بارند،
(٤)
آنها كه پيوسته عمل كرده و خسته شده‏اند (و نتيجه‏اى عايدشان نشده است)،
(٥)
و در آتش سوزان وارد مى‏گردند;
(٦)
از چشمه‏اى بسيار داغ به آنان مى‏نوشانند;
(٧)
غذائى جز از ضريع ( خار خشك تلخ و بدبو) ندارند;
(٨)
غذايى كه نه آنها را فربه مى‏كند و نه از گرسنگى مى‏رهاند!
(٩)
چهره‏هايى در آن روز شاداب و باطراوتند،
(١٠)
و از سعى و تلاش خود خشنودند،
(١١)
در بهشتى عالى جاى دارند،
(١٢)
كه در آن هيچ سخن لغو و بيهوده‏اى نمى‏شنوند!
(١٣)
در آن چشمه‏اى جارى است،
(١٤)
در آن تختهاى زيباى بلندى است،
(١٥)
و قدحهايى (كه در كنار اين چشمه) نهاده،
(١٦)
و بالشها و پشتيهاى صف‏داده شده،
(١٧)
و فرشهاى فاخر گسترده!
(١٨)
آيا آنان به شتر نمى‏نگرند كه چگونه آفريده شده است؟!
(١٩)
و به آسمان نگاه نمى‏كنند كه چگونه برافراشته شده؟!
(٢٠)
و به كوه‏ها كه چگونه در جاى خود نصب گرديده!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها