قرآن

سوره: النازعات
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
به سپيده دم سوگند،
(٣)
و به شبهاى دهگانه،
(٤)
و به زوج و فرد،
(٥)
و به شب، هنگامى كه (به سوى روشنايى روز) حركت مى‏كند سوگند (كه پروردگارت در كمين ظالمان است)!
(٦)
آيا در آنچه گفته شد، سوگند مهمى براى صاحبان خرد نيست؟!
(٧)
آيا نديدى پروردگارت با قوم «عاد» چه كرد؟!
(٨)
و با آن شهر «ارم‏» باعظمت،
(٩)
همان شهرى كه مانندش در شهرها آفريده نشده بود!
(١٠)
و قوم «ثمود» كه صخره‏هاى عظيم را از (كنار) دره مى‏بريدند (و از آن خانه و كاخ مى‏ساختند)!
(١١)
و فرعونى كه قدرتمند و شكنجه‏گر بود،
(١٢)
همان اقوامى كه در شهرها طغيان كردند،
(١٣)
و فساد فراوان در آنها به بار آوردند;
(١٤)
به همين سبب خداوند تازيانه عذاب را بر آنان فرو ريخت!
(١٥)
به يقين پروردگار تو در كمينگاه (ستمگران) است!
(١٦)
اما انسان هنگامى كه پروردگارش او را براى آزمايش، اكرام مى‏كند و نعمت مى‏بخشد (مغرور مى‏شود و) مى‏گويد: «پروردگارم مرا گرامى داشته است!»
(١٧)
و اما هنگامى كه براى امتحان، روزيش را بر او تنگ مى‏گيرد (مايوس مى‏شود و) مى‏گويد: س‏خ‏للّهپروردگارم مرا خوار كرده است!»
(١٨)
چنان نيست كه شما مى‏پنداريد; شما يتيمان را گرامى نمى‏داريد،
(١٩)
و يكديگر را بر اطعام مستمندان تشويق نمى‏كنيد،
(٢٠)
و ميراث را (از راه مشروع و نامشروع) جمع كرده مى‏خوريد،

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها