قرآن

سوره: المطففين
(١)
به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
(٢)
قسم به شب در آن هنگام كه (جهان را) بپوشاند،
(٣)
و قسم به روز هنگامى كه تجلى كند،
(٤)
و قسم به آن كس كه جنس مذكر و مؤنث را آفريد،
(٥)
كه سعى و تلاش شما مختلف است:
(٦)
اما آن كس كه (در راه خدا) انفاق كند و پرهيزگارى پيش گيرد،
(٧)
و جزاى نيك (الهى) را تصديق كند،
(٨)
ما او را در مسير آسانى قرار مى‏دهيم!
(٩)
اما كسى كه بخل ورزد و (از اين راه) بى‏نيازى طلبد،
(١٠)
و پاداش نيك (الهى) را انكار كند،
(١١)
بزودى او را در مسير دشوارى قرار مى‏دهيم;
(١٢)
و در آن هنگام كه (در جهنم) سقوط مى‏كند، اموالش به حال او سودى نخواهد داشت!
(١٣)
به يقين هدايت كردن بر ماست،
(١٤)
و آخرت و دنيا از آن ماست،
(١٥)
و من شما را از آتشى كه زبانه مى‏كشد بيم مى‏دهم،
(١٦)
كسى جز بدبخت‏ترين مردم وارد آن نمى‏شود;
(١٧)
همان كس كه (آيات خدا را) تكذيب كرد و به آن پشت نمود!
(١٨)
و بزودى با تقواترين مردم از آن دور داشته مى‏شود،
(١٩)
همان كس كه مال خود را (در راه خدا) مى‏بخشد تا پاك شود.
(٢٠)
و هيچ كس را نزد او حق نعمتى نيست تا بخواهد (به اين وسيله) او را جزا دهد،

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها