قرآن

سوره: الجاثية
(٤١)
پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟!
(٤٢)
مجرمان از چهره‏هايشان شناخته مى‏شوند; و آنگاه آنها را از موهاى پيش سر، و پاهايشان مى‏گيرند (و به دوزخ مى‏افكنند)!
(٤٣)
پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟!
(٤٤)
اين همان دوزخى است كه مجرمان آن را انكار مى‏كردند!
(٤٥)
امروز در ميان آن و آب سوزان در رفت و آمدند!
(٤٦)
پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟!
(٤٧)
و براى كسى كه از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ بهشتى است!
(٤٨)
پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟!
(٤٩)
(آن دو باغ بهشتى) داراى انواع نعمتها و درختان پرطراوت است!
(٥٠)
پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟!
(٥١)
در آنها دو چشمه هميشه جارى است!
(٥٢)
پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟!
(٥٣)
در آن دو، از هر ميوه‏اى دو نوع وجود دارد (هر يك از ديگرى بهتر)!
(٥٤)
پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟!
(٥٥)
اين در حالى است كه آنها بر فرشهايى تكيه كرده‏اند با آسترهائى از ديبا و ابريشم، و ميوه‏هاى رسيده آن دو باغ بهشتى در دسترس است!
(٥٦)
پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟!
(٥٧)
در آن باغهاى بهشتى زنانى هستند كه جز به همسران خود عشق نمى‏ورزند; و هيچ انس و جن پيش از اينها با آنان تماس نگرفته است.
(٥٨)
پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟!
(٥٩)
آنها همچون ياقوت و مرجانند!
(٦٠)
پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى‏كنيد؟!

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها