تعبیر خواب

تعبیر بُرد

محمدبن سيرين گويد: بهترين جامه ها بُرد است. اگر به خواب ديد كه برد از پنبه است و به گونه سبز و سفيداست يا جامه نو از برد پوشيده بود، دليل كه فراخي نعمت يابد و به قدر آن كه جامه نيك است آن را خير و منفعت رسد و اگر بيند جامه تنگ داشت و به گونه سياه و كبود بود، تاويلش به خلاف اين است. ابراهيم كرماني گويد: برد فروش مردي است كه دين را به دنيا اختيار كرده باشد، خاصه چون برد از پنبه بود.

اگر بيند در وي ابريشم است، دليل كه هم طالب دين است و هم طالب دنيا.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده