تعبیر خواب

تعبیر ناطف

گر بيند ناطف داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند و به درويشان دهد. جابرمغربي گويد: ديدن ناطف عسل به خواب، دليل مال و نعمت بود و ناطف دوشاب، دليل بر منفعت اندك است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ناطف به خواب بر سه وجه است. اول: سخن شيرين. دوم: مال حلال. سوم: معيشت.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها