تعبیر خواب

تعبیر بردار کردن

محمدبن سيرين گويد: روزي مردي نزد من آمد و گفت: به خواب ديدم كه مردي را هر دو دست بريدند و ديگري را بر دار كردند. گفتم: اگر اين خواب راست مي گوئي، امروز امير شهر را معزول كنند و اميري ديگر به جاي او بنشانند. پس همان روز چنان شد و ديگري به جاي او بنشست. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كسي را بر دار كردند و مردم در وي نظاره مي كردند، دليل كه بر چندين مردمان مهتر شود.

اگر بيند كسي به نظاره او نبود، شرف و بزرگي يابد، ليكن در راه دين مدبر و فاسق است. اگر بيند گوشت كسي را كه بردار كرده بودند مي خورد، دليل كه مالي از كسي كه بر مردم مسلط بود بخورد. اگر بيند او را بردار كرده و خون از وي روان شد، دليل كه عيب مردم كند و گناه بسيار از او به وجود آيد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: بردار كردن در خواب بر چهار وجه است.

اول: مهتري. دوم: مال. سوم: بزرگواري. چهارم: غيبت مردم كردن.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده