تعبیر خواب

تعبیر برگستوان

محمدبن سيرين گويد: درخواب استوار و محكم كاري است. اگربيند بر اسبي يا برگستوان نشسته بود، دليل كه كار وي محكم و استوار گردد و بر دشمن ظفر يابد و خصم را قهر كند. جابرمغربي گويد: اگر بيند اسب وي با برگستوان درميدان رزم مي دويد، دليل كه كار برمراد و بخت و دولت او مساعد گردد. اگر بيند بر گستوان از اسب او درافتاد يا ضايع گرديد، دليل كه نامرادي يابد و در دست خصمان مغلوب شود.

ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده