تعبیر خواب

تعبیر بره

محمدبن سيرين گويد: بره درخواب، اگر نر يا ماده باشد، فرزند است. اگر بيند بره را فرا گرفت و يا كسي بدو داد، دليل كه او را فرزندي آيد. اگربيند بره را بكشت، دليل كه فرزند او بميرد. اگر بيند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد. ابراهيم كرماني گويد: ديدن بره در خواب خير و منفعت است و نيكي و مال حلال به قدر بزرگي و كوچكي آن.

اگربيند بره داشت او مال و غنيمت رسد به قدر آن. اگر بيند بره يا بزغاله را بكشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت كشت، دليل كه او را مصيبتي رسد به سبب فرزند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بره به خواب برچهار وجه است. اول: فرزند، دوم: مال حلال، سوم: معيشت، چهارم: غم و اندوه.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها