تعبیر خواب

تعبیر آتش دان

محمد بن سيرين گويد: آتش دان به خواب، زني بود كه خدمت خانه كند، اما اگر آن آتش دان آهنين بود، دليل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه بود و اگر آتش دان چوبين است، دلل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه نبود و از اهل نفاق بود. اگر آتش دان از گل است، دليل كند كه آن زن از اهل گردنكشان باشد، و از مشركان نيز بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن آتش دان به خواب بر دو وجه است: اول: زن خادمه، دوم: كنيزك.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

آیا فال در زندگی تان تاثیر دارد؟
         فالگیری این روزها انگار فال و فالگیری و نظایر این ها رونق زیادی پیدا کرده......

پخش اخبار زنده