تعبیر خواب

تعبیر آب برداشتن

عبیر خواب آب برداشتنآب برداشتن  لوک اویتنهاو می گوید : آب برداشتن : خبر  آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده