تعبیر خواب

تعبیر دیدن آب خروشان در خواب

تعبیر  خواب آب خروشان منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید.این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد.

اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید. یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آب روان وروشن سفر بانعمت باشد نظر ها افزودن جدید RSS  
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده