تعبیر خواب

تعبیر آتش پرست

تعبیر خواب آتش پرست حضرت دانیال گوید: اگر كه آتش را می پرستید و سجده می كرد، دلیل كه پادشاه ستمگر را سجده كند و به خدمت او مشغول شود. اگر بیند كه تنور یا آتش یا چراغ را سجده می كرد، دلیل كه به خدمت زنان همی مشغول شود. و اگر بیند كه آتش را بوسه همی داد و می پرستید، دلیل بود كه صاحب خبر پادشاه شود. اگر بیند كه در میان آتش می غلتید، دلیل كه برای پادشاه به طوع و رغبت بازرگانی كند، ولیكن عاقبت كارش بر خطر بود، خاصه كه از آتش بر تن او آسیب رسد.

اگر از آتش به او آسیبی نرسد، دلیل كند بر رسالت و سلامت نفس و جمعیت با روزگار او از پادشاه وقت. اگر بیند كه در میان آتش رفت، دلیل كند كه به قدر آن از پادشاه منفعت یابد. اگر بیند كه آتش از روی جامه یا از دست او روشنایی می داد، چنانكه خلق از نور او متحیر بودند، دلیل بود كه بر دشمن ظفر یابد، و مراد دو جهانی حاصل شود.

.اگر كسی در خواب بیند كه آتش می پرستید، دلیل كند كه بازدار و عوانی كند، و آن آتش كه می پرستید، اگر برشكل اخگری بود، غرض او از دین جمع كردن مال بود، و مال حرام بسیار حاصل كند.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده