تعبیر خواب

تعبیر آدم و حوا

تعبیر خواب آدم و حوا ـ دیدن آدم و حوا در خواب ، نشانة آن است كه واقعه ای برایتان رخ خواهد داد و شما را برای رسیدن بر موفقیت ناامید خواهد ساخت .  2ـ دیدن آب و حوا در بهشت ، در حالی كه آدم پوششی از همان برگ درخت انجیر دارد و حوا عریان است و ماری رنگارنگ كه گرد كمر و شكم او پیچیده تنها پوشش اوست ، نشانة آن است كه خیانت و بی وفایی ، هر دو دست به دست هم می دهند تا سرنوشت شما را دگرگون سازند .

3ـ اگر خواب ببینید حوا با مار گفتگو می كند ، نشانة آن است كه زنانی فریبكار با مكر خود به ثروت و شهرت شما زیان می رسانند .
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها