تعبیر خواب

تعبیر آرواره

تعبیر خواب آرواره ـ دیدن یك آرواره بد هیبت در خواب ، علامت آن است كه دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت.   اگر خواب ببینید در آروارة جانوری وحشی گیر افتاده اید ، نشانة آن است كه دشمنان خواهند كوشید به برنامه و كار شما لطمه بزنند. 3ـ اگر در خواب احساس كنید فك تان درد می كند ، نشانة آن است كه در اثر عوض كردن آب وهوا احتمال دارد به بیماری مالاریا دچار شوید.


ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده