تعبیر خواب

تعبیر آشپزخانه

عبیر خواب آشپزخانه  ـ ديدن آشپزخانه در خواب ، علامت آن است كه حوادثیناگهانی، شما را غمگين خواهد ساخت.  2ـ اگر زنیخواب ببينيد آشپزخانه اش تميز و مرتب است ، علامت آن است كه اقبال به او رو خواهد كرد.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده