تعبیر خواب

تعبیر آل عمران

عبیر خواب آل عمران محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره آل عمران مي خواند، دليل كه از همه بدي ها پاك شود و نزد خلق ستوده شود.ابراهيم كرماني گويد: عاقبتش نيكو شود و در عقبي نجات يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: دينش قوي گردد
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده