تعبیر خواب

تعبیر بال

عبیر خواب بال 1ـ اگر خواب ببینید كه بال درآورده اید ، علامت آن است كه به خاطر جدایی از فرد مورد علافة خود كه به سفر رفته است، احساس ناامنی و اضطراب خواهید كرد . 2ـ دیدن بال پرندگان در خواب ، علامت آن است كه بر تنگ دستی و فقر غلبه خواهید كرد و به ثروت و افتخار دست خواهید یافت .
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده