تعبیر خواب

تعبیر بدبختی

تعبیر خواب بدبختی    لوک اویتنهاو می گوید : بدبختی : خوشبختی 1ـ اگر خواب ببینید گرفتار بدبختی شده اید ، تعبیر خواب چنین است كه پیاپی شكست خواهید خورد ،و تا مدتی زندگی تیره و تاری خواهید داشت . 2ـ اگر خواب ببینید دیگران به بدبختی دچار شده اند ، دلالت بر آن دارد كه وجود فردی موجب خواهد شد كه در كارهایتان با عدم موفقیت مواجه شوید .


ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده