تعبیر خواب

تعبیر بسته پستی

عبیر خواب بسته پستی    1ـ گرفتن بستة پستی در خواب ، نشانة ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است . و بازگشتن فردی عزیز از سفر . 2ـ حمل كردن بستة پستی در خواب ، علامت كار كردن روی موضوعی مطلوب است . 3ـ اگر در خواب بستة پستی از دستتان بیفتد ، نشانة آن است كه در معامله ای شكست خواهید خورد
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها