تعبیر خواب

تعبیر آستانه

ابراهيم كرماني گويد: آستانه بالايين در خواب، كدخداي خانه بود، و آستانه زيرين، كدبانوي خانه. و اگر ديد كه آستانه بالايين دراو بيفتاد و خراب شد، دليل كند كه كدخداي خانه بميرد، و اگر كدخداي خانه بيند كه آستانه زيرين خانه بيفتاد يا بسوخت، دليل كند كه كدبانوي خانه بميرد. محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه آستانه زيرين يا آستانه بالايين نو و بدل گردد، دليل كند كه زن را طلاق دهد و زن ديگر بخواهد، و اگر بيند كه آستانه بالايين را بكند، دليل كه خود هلاك كند و اگر ديد كه هر دو آستانه خويش را بكند وخراب كرد، دليل كند كه كدبانو و كدخدا هر دو هلاك گردند.

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه آستانه خانه وي بلند گرديد، دليل كند كه بر قدر آن مال و نعمت و شرف و منزلت يابد، و اگر بيند كه آستانه خانه او بيفتاد، دليل كه از شرف و منزلت بيفتد ونزد مردمان خوار گردد. اگر بيند كه از آستانه خانه آب صافي چون باران همي باريد، دليل كه به قدر آن مال و نعمت يابد. اگر بيند كه از آستانه خانه او مار و كژدم همي افتاد، دليل كه از پادشاه يا از بزرگي او را غم و اندوه رسد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه آستانه خانه بر وي بيفتاد و در زير آن گرفتار گرديد، دليل كند كه او را بيم و هلاك بود. اگر بيند كه آستانه خانه او به رنگهاي ملون و منقش بود، دليل كند كه به زينت و آرايش دنيا مشغول گرديد.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

ماه اسفند بر شما چه خواهد گذشت؟
      ● فروردین شاهد حوداث تازه ای در زندگی تان خواهید بود که البته ختم به خیر می شود مدتی است حرفی......
شناخت شخصیت از روی خنده
      خنده زوركی: نیشخند كنترل شده است که تا چشم ها گسترش نمی یابد. دهان كجی: گوشه لب ها را مانند پوزخند......
شناخت شخصیت از روی حرکات بینی
      ●لمس بینی: هنگامی که دست فردی در زمان محاوره با بینی اش تماس پیدا کند، نشانگر آن است که فرد موضوعی......
به نظرتان احساساتي هستيد يا منطقي؟
        يک تست کوتاه اما جالب : ابتدا براي چند لحظه به کف دستتان نگاه کنيد. و پس از آن به ناخن‌هاي همان......
طالع بيني روزهاي هفته
        شنبهاين افراد در برخورد با طوفان هاي زندگي، زود جا خالي نمي کنند. براي موفقيت و خوشبختي مي جنگند......
فال پاسور یا همان ورق ( فال احساس )
        فال احساس: فال احساس برای اطلاع ازاحساس شخص مقابل نسبت به شما واحساس شما نسبت به آن شخص است یه......
فال كسب و كار
        آیا می دانید چه شغلی برای شما مناسب تر است و چه کارهایی را می توانید بهتر از سایرین  انجام......
ماه دی بر شما چگونه خواهد گذشت ؟
        ● فروردین یک موقعیت عالی را برای پیشرفت به دست می آورید ، سعی کنید از آن به نحو احسن استفاده......
طالع بینی دانشجویان
    متولدین فروردین ماه: دختر یا پسر فرقی نمی كند، شما باید بدانید چون در ماه اول سال به دنیا آمده اید......
شخصیت شناسی به وسیله انگشتر
      شخصیت شناسی به وسیله انگشتر انگشتر خود را در کدام انگشت به دست می کنید؟ * انگشت شست * انگشت اشاره *......

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها