تعبیر خواب

تعبیر روز تعطیل

تعبیر خواب روز تعطیل دیدن یك روز تعطیل در خواب ، نشانة آن است كه ناآشنایان دلپذیری به جمع دوستان و مهمانان شما خواهند پیوست .2ـ اگر هنرپیشه ای خواب ببیند روح او در تن دیگری حلول كرده است ، نشانة آن است كه با تمام وجود حرفة خود را عزیز بدارد و نقشهای احساساتی را رها كند . به امتیاز و شهرتی دست خواهد یافت .

3ـ اگر در خواب احساس كنید روح دیگری در تن شما حلول كرده است ، علامت آن است كه وجود بیگانه ای كه وارد زندگی شما خواهد شد ، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد . 4ـ اگر دختر نوازنده ای خواب ببیند روحش در تن زنی است كه با لباس نازك بر صحنة نمایش نقش ایفا می كند ، نشانة آن است كه در كار بزرگی از رقیب خود پیشی خواهد گرفت .

5ـ اگر خواب ببینید دربارة فناناپذیری روح خود با دیگران گفتگو می كنید ، نشانة آن است كه از هر فرصتی برای كسب دانش مورد نظر خود بهره می گیرید . و از مصاحبت افراد روشنفكر لذت می برید . 6ـ اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید ، نشانة آن است كه در معرض خطر قرار گرفته اید . باید به هنگام شراكت با افراد بیگانه دقت كنید .

7ـ اگر در خواب روح خود را ببینید ، نشانة آن است كه با كسی همسفر می شوید و با او به سفری طولانی می روید و در طول همة راه از نومیدی رنج می كشید . 8ـ اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می كند ، علامت آن است كه به دست دشمنان می افتید . اگر زنی چنین خواب ی ببیند ، نشانة آن است كه در اثر فریب بیوه خواهد شد .

9ـ اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید ، نشانة آن است كه در اثر از دست دادن یكی از نزدیكان احساس بدبختی خواهید كرد . 10ـ اگر خواب ببینید روح مردی سمت چپ و روح زنی سمت راست شما ، با چهرهایی شاد ایستاده اند ، دلالت بر آن دارد كه شما به سرعت از گمنامی به شهرت می رسید ، اما این مقام دیری نمی پاید زیرا مرگ به سراغتان خواهد آمد .

11ـ اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تكان می خورد ، علامت آن است كه در مطالعة آثار علمی پیشرفت می كنید و به شكل سحرآمیزی ثروتمند می شوید . اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود . 12ـ اگر در خواب روح دوست یا نزدیكانی كه هنوز در قید حیاتند مشاهده كنید ، نشانة آن است كه از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است .

باید در انجام كارهای خود بیشتر دقت كنید . اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود ، علامت آن است كه دوست شما به زودی خواهد مرد . 
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده