تعبیر خواب

تعبیر روشنایی آتش

تعبیر خواب روشنایی آتشمحمدبن سیرین گوید: اگر كسی درخواب روشنائی آتش بیند، چنانكه بدان روشنائی راه توان رفت، دلیل كند كه زاهدی یابد. اگر روشنائی را ایستاده بیند، دلیل كند كه سبب دولت او همانجا بود. اگر اخگر افروخته دید، دلیل كند كه در آن دیار رایت سلطان پدید آید. اگر در خانه خود اخگر دید، چنانكه از نور آن خانه روشن بود، دلیل كند كه كارش بالا رود و دولتش زیاد شود.

اگر بیند كه آن اخگر را كشت، دلیل كه درخاندان او خصومت و داوری بود.
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده