تعبیر خواب

تعبیر زنده به گور

عبیر خواب زنده به گور1ـ اگر خواب ببینید زنده به گورتان می كنند ، نشانة آن است كه مخالفین و دشمنان از اشتباه شما برای آزار رساندن و صدمه زدن به زندگی شما ، بهره برداری می كنند .  2ـ اگر خواب ببینید از گوری بیرون می آیید ، نشانة آن است كه اشتباهی كه مرتكب شده اید جبران خواهید كرد
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده