تعبیر خواب

تعبیر ترازو

محمدبن سيرين گويد: ترازو در خواب قاضي است. اگر بيند ترازوي نو داشت يا كسي بدو داد، دليل كه در آن موضع قاضي و فقيهي پاك دين بود و كفه ترازو، سمع قاضي است و دِرَم ها كه در آن بود، خصومت است، كه نزد قاضي كند و سنگهاي ترازو، عدل و داد است كه در ميان خصمان كند، به وقت حكومت. اگر بيند كه ترازو ايستاده است، چنانكه هيچ جهت ميل نداشت، دليل كه قاضي عدل كند.

اگر بيند ترازو راست نبود، دليل كه قاضي راست و منصف نبود و در حكومت ميل مي كند. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد عمودِ ترازو بشكست، دليل كه قاضي آن ديار بميرد. اگر بيند ترازو زياده و نقصان است، دليل كه در عدل و انصافِ قاضي زياده و نقصان است. جابر مغربي گويد: يكسو كردن ترازو در خواب، رستن قاضي است از عذاب دوزخ.

ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها