تعبیر خواب

تعبیر نایلون

تعبیر خواب نایلون   1ـ اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون بر تن كرده اید ،علامت آن است كه به خاطر ثبات اخلاقی ، افتخاراتی به شما عطا خواهد شد . اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون ولی مندرس بر تن كرده اید ، علامت آن است كه اگر مراقب رفتار خود نباشید ، دیگران با تهمت و افترا آبروی شما را خواهند برد .

2ـ اگر خواب ببینید در مكالمة خود با دیگران ، واژة نایلون را بكار می برید ، نشانة آن است كه به راحتی می توانید یاری موافق ، برای خود انتخاب كنید . 3ـ اگرخواب ببینید دست و پایتان چون نایلون كش می آید ، نشانة آن است كه در اظهار عشق خود به دیگری با دروغ و نیرنگ پیش می روید . 4ـ دیدن اجناس نایلونی در خواب ، نشانة آن است كه برخی كارها پنهانی انجام خواهد شد ، و دوستان قادر به درك شما نخواهند بود .


ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها