تعبیر خواب

تعبیر نیش خوردن از حشرات

تعبیر خواب نیش خوردن از حشرات نيش خوردن از حشرات لوک اويتنهاو میگويد : نيش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خيانت خواهد کرد  اگر بيند با نيزه سلاحهایديگر داشت، دليل كه حكمش در ولايت ها روان شود. اگر بيند نيزه او بشكست، دليل كه فرزند يا برادرش بميرد. اگربيند نيزه او را ببردند، دليل كه كارش شوريده شود.

اگر بيند نيزه كوتاه در دست داشت، دليل كه او را فرزندیآيد. اگر زن ندارد خبریبدو رسد. اگر بيند با نيزه سلاح تمام پوشيده داشت دليل كه جاه و بزرگیيابد. اگر بيند پادشاه نيز بدو داد، دليل كه از آن كس بدو چيزیرسد. اگر بيند نيزه در دست داشت و بشكست خاصه به وقت كارزار. دليل كه از دشمن بدو مضرت رسد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن نيزه درخواب بر شش وجه است.

اول: عجب. دوم: ولايت. سوم: عمردراز. چهارم: ظفر. پنجم: رياست. ششم: منفعت. 1ـ اگر خواب ببينيد با نيزه ایاز خود دفاع میكنيد ، نشانةآن است كه در خصوصیترين امور زندگیشما تجسس میكنند تا شما را متهم سازند ، اما شما بعد از جر و بحثهایفراوان بیگناهیخود را اثبات میكنيد . 2ـ اگر خواب ببينيد نوك نيزه ایدر بدنتان فرو میرود ، علامت آن است كه دشمنان موفق میشوند برايتان دردسر فراهم كنند .

3ـ  اگر خواب ببينيد ديگران نيزه در دست دارند ، علامت آن است كه منافعتان در خطر است . 4ـ ديدن نيزه در خواب ، علامت روبرو شدن با دشمنانیخطرناك و كسب تجارب زيانبار است . 5ـ اگر خواب ببينيد نيزه ایشما را زخمیمیكند ، علامت آن است كه با قضاوتیغيرمنصفانه خود را به دردسر میاندازيد 6ـ ديدن نيزة شكسته در خواب ، نشانة آن است كه به چيزهایبه ظاهر غيرقابل نفوذ ، نفوذ خواهيد كرد و آرزوهايتان برآورده خواهد شد .

 
ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها