تعبیر خواب

تعبیر �������� ������ ���� ��������

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه جوان شد و محاسن سفيد او سياه شد، دليل كه فرومايد شود. اگر جوان مجهول را بيند، دليل كه از دشمن خواري بيند و مرادش برنيايد. اگر بيند جواني پير شده است، دليل كه حرمتش زياده شود و زنان نيز در اين معني، چون مردان باشند. جابرمغربي گويد: اگر جواني درخواب بيند كه پير گرديده بود، دليل كه علم و ادب آموزد.

ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده